സ്വലാത്ത് നഗർ ബാംഗ്ലൂർ സെകന്റ്റ്

സ്വലാത്ത് നഗർ  ബാംഗ്ലൂർ സെകന്റ്റ്
Please include me, my family and all muamins in your precious duaa.
എന്നെയും എന്റെ കുടുംബത്തെയും നിങ്ങളുടെ ദു ആ യില്‍ ഉൾപെടുത്തണേ


Friday, 20 February 2015

ആൻഡ്രോയിട് അദ്കാർ ഖിത്താബ് App Adkar Kitab Burda-Swalat-Dua - Android Apps

ആൻഡ്രോയിട്  അദ്കാർ ഖിത്താബ് 
Adkar Kitab Burda-Swalat-Dua,  Adobe Reader should be installed for proper working of this app
 
 
image
 
 
 
 
 
Adkar Kitab Burda-Swalat-Dua - Android Apps on Google ...
* Salam Baith * Yaa Akrama Baith يا اكرم * Ashraka Baith , * Sharaful Anaam * Manqoos Mawlid * Badar Moulud * Asmaul Badar اسماء البدر * Qaseedathul Burda ...
Preview by Yahoo
 
Adkar Kitab اذكار کتاب 
This app includes
* Salam Baith
* Yaa Akrama Baith يا اكرم
* Ashraka Baith , 
* Sharaful Anaam
* Manqoos Mawlid
* Badar Moulud 
* Asmaul Badar اسماء البدر
* Qaseedathul Burda - فصيدة البردة - Qaseedath Burda 
* Qaseedathul Qutubiyyath Kuthubiyath
* Vahallil Kubbathi Baith (aramba poovaya - Kundoor ustad Baith)
* Haddad Ratheeb حداد
* Virdul Latheef الورد اللطيف
* Kanjil Arsh كنج العرش
* Swalathul Taj
* Ahlamu Swalath
* Muhydeen Mala - Muhiyadheen Mala
* Badariyyath
* Badariyyath - Thirurangadi Bappu Musliar - aameena yaa rabba saama
* Thawassul Baith
* Dua common General Dua
* prayer adkar
* Fajar prayer after dua
* zuhar prayer after dua
* Asr prayer after dua
* Magrib prayer after dua
* Isha prayer after dua
* Qabar Ziyarat Dua
* Qasidah Al Mohammediya
* Twalaul Badaru Alaina طلع البدر علينا
* Asmaul Husna & swalath
* Swalathul Nariyah , nariya swalath , swalathul nariya
* Dalailul Khairath , Dalailul Khairat , Dalail ul Khairat , Dlaa e lul khairaath, Dala'il al-Khayrat , دلائل الخیرات
* Hizb an-Nasr , حزب النصر , Hizb al Nasr , 
* Vird alnawawi , ورد النووي , wird alnawawi , Wird Al nawawi 
* Dua After Adan , Dua After Azan
* Hizbul Bahr , حِزب البحر
* Noorul Eeman , Noorul iman
* Tauba , Thouba , Touba (malayalam) توبة
* Dua for the Month of Rajab
* Swalath Al Fathih
* Mayith Niskaram , Mayyith Prayer , صلاة الجنازة
* Barath Dikr / Lailathul Barath
* Ramdan 30 Days Dua's - رمضان دعاء
* Tasbeeh Niskaram , How to perform Tasbeeh Prayer / Salat ut-Tasbih , صَلاةُ التَّسْبِيحِ , തസ്ബീഹ് നിസ്കാരം 
* Tasbeeh Prayer (english)
* Qasidah of Umar Qadhi
* Mamburam Baith
* Muhyuddeen Maulid
* Sayyidul Istighfar
* Hizb youmul Juma / Friday Swalath
* Dikr After 5 Times Prayer
* Dua bed time & Waking up
* Dua entering & leaving House
* Dua for Entering vehicle
* Hajj & Umra Adkar (malayalam) - App
* Arafat Day Dikr Dua - دعاء يوم عرفة - അറഫാ ദിവസം ചെല്ലേണ്ട ദിക്ര് ദുആകള്‍
* Thilavath Sujood Dua
* Muharam 10 dikr / Ashurau Day dikr 
* Yaa sayyidee baith
* Dua Before Sexual Intercourse
* Munajat
* Thasbeeth
* CM Thavassal Baith
* Nafeesath Mala Audio (App) link
* Muhiyadheen Mala Audio (App) Link
* Dua for wearing clothes
* Prayer dua after Witr
* Dua when enter masjid
* Dua when entering and leaving toilet
* Dua after wudu
* Dua for evening morning
* Khathamul Quran Dua
* Swalath Suggested by Thajul Ulama for Loan/ കടം വീടാന്‍
* Dua After Dikr Halqa 
* Dua when married couple meet first time 
* Thalqeen (for Men & Women) - Talqeen
Dhikr Allah , Dikir , dikr , dua ,, islamika jalakam , tasbeeh , thasbeeh collections
*** If you found any spelling mistakes please send mail to adkarkitab@gmail.com (Please make sure that your app is updated always)

Saturday, 1 February 2014

Ullaal Thangal

Ullaal Thangal Pranju Thanna Svalaath