എൻറെ വാപ്പക്കും ഉമ്മാക്കും വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യണം
Please include me and my family in your precious duaa.
എന്നെയും എന്റെ കുടുംബത്തെയും നിങ്ങളുടെ ദു ആ യില്‍ ഉള്പെടുത്ത്തണം


Saturday, 1 February 2014

Ullaal Thangal

Ullaal Thangal Pranju Thanna Svalaath